|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  ​PODROČJA DELA RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA GRM

  »Ena temeljnih značilnosti sodobnega poslovnega sveta je,
  da postaja znanje vse dragocenejše.«
  (Stephane Garelli)

  Razvojni program
  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM je inštitut v okviru zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Namera po ustanovitvi inštituta se je razvijala več let, saj smo že več kot 30 let partnerji Kmetijskemu inštitutu Slovenije pri temeljnih in aplikativnih raziskavah na področju poljedelstva in vrtnarstva, prav tako se zaposleni univerzitetno izobraženi učitelji, magistri in doktorji znanosti čedalje pogosteje usmerjajo k raziskovalnim in znanstvenim vsebinam dela. Na zavodu vse zaposlene spodbujamo k nadaljnjemu izobraževanju, usposabljanju in specializacijam na vseh področjih biotehnike, gostinstva in turizma. V ta namen obstoječo sodobno infrastrukturo Medpodjetniškega izobraževalnega centra Grm uporabljamo tudi v temeljne raziskovalne in eksperimentalne namene ter jo po potrebi dopolnjujemo z manjkajočo opremo in infrastrukturo. Prav tako zavod razpolaga s kakovostno raziskovalno opremo za potrebe pedagoškega procesa, ki jo namenjamo v raziskovalne namene, predvsem laboratorije za eksperimentalne raziskave, analize in drugo. Iz tega sledi, da je namen inštituta smotrno uporabiti obstoječo infrastrukturo in uporabnost nadgraditi z inovativno znanstveno - raziskovalno dejavnostjo. V fazi ustanovitve je imel Razvojno – raziskovalni inštitut Grm samo eno raziskovalno skupino, število raziskovalnih skupin pa bomo povečali v skladu s potrebami podeželja in razvojnimi cilji zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter inštituta. Načrtovani razvoj inštituta gre v smeri iskanja priložnosti slovenskega podeželja za ohranjanje in razvoj novih delovnih mest ob sočasnem ohranjanju in razvoju ruralnega področja in ob razvoju urbanih območij v Sloveniji. Inštitut je ob ustanovitvi Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto postal njen temelj za razvojno, raziskovalno in znanstveno dejavnost raziskovalcev ter predavateljev na šoli.
   
  Raziskovalni program
  Na Razvojno – raziskovalnem inštitutu GRM raziskovalno delo usmerjamo v dejavnosti na podeželju in ruralnem prostoru, s katerimi iščemo možnosti razvoja podeželskega prostora in s tem upravljamo z viri na podeželju. V ta namen dolgoročno spodbujamo raziskave za sledeča področja:

  • ekonomika kmetijske pridelave, reje, predelave, priprave izdelkov za trg,
  • nove priložnosti kmetijske pridelave, reje, predelave in priprave izdelkov za trg,
  • energetika v kmetijstvu in gostinstvu,
  • prilagajanje podnebnim spremembam,
  • varstvo narave in sodobne okoljske tehnologije,
  • vrtnarstvo, vzgoja okrasnih rastlin in zeliščarstvo,
  • sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo,
  • čebelarstvo;
  • ekološko kmetijstvo, semenarstvo in žlahtnjenje,
  • digitalizacija v kmetijstvu,
  • fitopatologija in fitomedicina,
  • kmetijska mehanizacija in uporaba strojev,
  • logistika v kmetijstvu, gostinstvu in turizmu,
  • celostni razvoj podeželja,
  • inovativni in doživljajski turizem,
  • pridobivanje finančno podprtih evropskih in nacionalnih razvojnih projektov,
  • kulinarične posebnosti in kombinacije v gostinstvu, eno-gastronomiji, sommelierstvu, barmanstvu in baristiki,
  • priprava in vzdrževanje športnih, rekreacijskih in turističnih objektov ter dediščinske infrastrukture,
  • podjetništvo in razvoj gospodarskega grozda "Zaupanja vreden".

   
  Raziskovalna skupina je usmerjena v raziskave na področju biotehnike, turizma, energetike v kmetijstvu, vzdrževanja športnih in rekreacijskih zelenih površin, poljskih poskusov v poljedelstvu in vrtnarstvu, razvoja proizvodov na podeželju, podeželske infrastrukture, strateškega razvoja podeželskih in turističnih prostorov ipd. Raziskave na področju energetike temeljijo na študijah različnih fotovoltaičnih sistemov in izrabi drugih obnovljivih energetskih virov, kot so bioplin, biomasa in vetrna energija. Raziskave na področju urejanja zelenih površin smo že pričeli s kolekcijskimi setvami različnih vrst in sort trave za pripravo travnih mešanic, prav tako z ekološkimi raziskavami uporabe različnih vrst in tipov gnojil na zelenih športnih površinah. V poljedelstvu in vrtnarstvu smo usmerjeni v tradicionalne sortne poskuse, raziskave na področju kisanja zelja. V živinoreji se osredotočamo na temeljne raziskave na področju prehrane mlečnih pasem govedi in raziskave o prehrane perutnine. Na prehranskem področju preverjamo vpliv prehranskih dopolnil (tanin) na kakovost mleka, zdravstveno stanje živali in hitrosti prirasta. V gostinstvu in turizmu ustvarjamo razvoj inovativnih in atraktivnih turističnih proizvodov ter barvitih kulinaričnih krožnikov z lokalnimi surovinami in živili. Usmerjeni smo v pridobivanje sredstev iz evropskih in nacionalnih skladov za razvojne in raziskovalne projekte in intenzivno sodelujemo pri pripravi programa za koriščenje finančnih sredstev za znanstveno raziskovalne namene. Načrt razvojno – raziskovalnega dela je zasnovan tudi s splošnimi opredelitvami Strategije pametne specializacije (S4), sprejete na ravni Republike Slovenije, s poudarkom na raziskavah in eksperimentalnem razvoju. Slednje temelji na pridobivanju, združevanju in uporabi obstoječega znanja in spretnosti za namen razvoja novih izdelkov, procesov in storitev, ki zagotavljajo inovativnost, ustvarjalnost, sistematičnost in prenosljivost oziroma ponovljivost ter zahtevo po stalnem potrjevanju in nadgradnji.