|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  ​PRIHODNJE SMERNICE RAZVOJNO – RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA

  Razvojno - raziskovalni inštitut Grm Novo mesto je tudi za naslednje šolsko leto zastavil obsežen načrt razvojno-raziskovalnih aktivnosti, usmerjenih v nadgradnjo ali razvoj novih proizvodov na podeželskem prostoru. Ključne vsebine zajemajo nadaljnji razvoj kmetijske pridelave na šolskem posestvu v smislu prehoda na t.i. zeleno živinorejo, preko na novo izdelanega zelenega kolobarja bomo zmanjševali pridelavo travinj in žit z namenom priprave silaže in povečevali zasaditvene in sejalne površine z namenom priprave suhe krme oz. sena, saj smo že v preteklem obdobju uspešno vzpostavili sušilnico za seno in žita, ki preko sončne strehe in toplotne črpalke ter robota omogoča učinkovito, okolju prijazno sušenje ob uporabi trajnostnih virov energije. Posodobitve načrtujemo tudi na področju gnojenja z vgradnjo separacije gnojevke, ki bo omogočila gnojenje in dognojevanje zemljišč skozi celo leto, prav tako pa tudi pripravo komposta. Izboljšave bodo usmerjene tudi v kmetijsko mehanizacijo in opremo, saj v okviru novih objektov nastaja tudi sodobna delavnica za popravilo strojev in naprav. Pristopili bomo k ustanovitvi letalske šole za upravljanje letalnikov – dronov. Posledično bo sledilo raziskovanje in iskanje primernih strokovnih, znanstvenih in tehnoloških rešitev, ki bodo dale odgovore na vprašanja, pri katerih dejavnostih s področja razvoja podeželja so potenciali za uporabo tehnologije dronov. Nadaljevali bomo začeto pot odličnosti na področju gastronomije in turizma, kjer si bomo prizadevali tako za pripravo teoretičnih, kot praktičnih izhodišč zato, da so obroki, ki jih dnevno pripravljamo v kuhinjah, usklajeni s pridelavo živil in drugih pridelkov, kar realiziramo na šolskem posestvu. Razvijali bomo tudi posamezne sklope kulinarike, kot so vključevanje zelišč v obroke, slaščice iz lokalno pridelanega sadja, obroki iz ekološko pridelanih živil in podobno. Usmerili se bomo tudi v razvoj novih prehranskih izdelkov, kot je na primer Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine. Inštitut bo še zlasti dejaven na področju priprave projektnih vsebin, preko katerih bo financiran velik del njegovih aktivnosti.
   
  Razvojno - raziskovalni inštitut Grm Novo mesto predstavlja stičišče vseh enot in vseh zaposlenih na zavodu v obliki posameznih strokovnih in razvojnih centrov. Inštitut je v svojem obdobju delovanja od leta 2010 do danes pustil močan pečat v zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter v širšem lokalnem, regionalnem in nacionalnem prostoru. Tako bomo tudi v prihodnjem obdobju usmerjeni v razvoj strokovnih, aplikativnih, raziskovalnih in znanstvenih vsebin, pri čemer velja izpostaviti projekt Kooperativno kmetijstvo in Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot – Direkt s kmetiji, ki postaja virtualna tržnica lokalnih surovin, pridelkov in izdelkov ter Poslovni model: razvoj mreže sommelierjev in Mednarodna akademija za inovativni turizem, ki soustvarja vsebine inovativnega turizma v našem prostoru. Močno je zaživela tudi Šolska zidanica na Trški gori, ki sprejema obiskovalce ter predstavlja vsebine vinogradništva, vinarstva ter tradicionalne eno-gastronomske ponudbe, kar se dopolnjuje z Gostiščem na trgu, Hišo kulinarike in turizma na Glavnem trgu v Novem mestu, Butično tržnico in Učilno okusov v Ljubljani na Plečnikovih tržnicah, kjer je odprt prodajno – degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki predstavlja hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje pridelovalcev, proizvajalcev ter potrošnikov. Prav tako je bil na novo urejen in odprt Podeželsko izobraževalni center, ki predstavlja prostor lokalnih pridelkov, izdelkov, doživetij, učenosti in ustvarjalnosti kot razvojno jedro na Glavnem trgu Novega mesta, in prispeva tudi k izboljšanju pedagoškega procesa na področju usposabljanja in izobraževanj dijakov in študentov za potrebe turizma, trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter domače obrti s podeželja.
   
  Velja poudariti, da bo ustvarjalno partnerstvo deležnikov iz domačega in mednarodnega prostora pripomoglo k utrjevanju položaja na skupni raziskovalni in razvojni poti. Inštitut je v tem času kot stičišče vseh ostalih enot zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma in s kadri, ki večino svojega delovnega časa posvetijo drugim enotam zavoda Grm Novo mesto, uspel opraviti večino začrtanih ciljev in takšno pot razvoja želi ohraniti in razvijati tudi v prihodnje. V naslednjem letu in v prihodnjem obdobju bo Inštitut razvijal inovativne in aktualne vsebine lokalnega in globalnega prostora ter jih preizkušal, razvijal in predstavljal širši javnosti. Cilj Inštituta je utrditi partnersko sodelovanje z deležniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem prostoru ter se usmeriti v sodelovanje z mednarodnim okoljem pri  navezovanju novih partnerstvih, saj želi postati prepoznaven in zanesljiv partner v okolju in širšem nacionalnem prostoru. V skladu z organizacijsko strukturo inštitut soustvarjajo zaposleni v vseh enotah Zavoda. Zato je Inštitut pogosto le skrbnik nad projekti, izvajajo pa ga sodelavci drugih enot. Inštitut je zato ena od enot, v katerem lahko učitelji, mentorji in sodelavci zavoda Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma usmerjajo svoje dosežke in rezultate preko različnih projektov in razvojnih vsebin.
   
  Inštitut bo tudi v prihodnje soustvarjal z enotami Grma Novo mesto – centra biotehnike in turizma: Kmetijsko šolo Grm in biotehniško gimnazijo, Srednjo šole za gostinstvo in turizem Novo mesto, Višjo strokovno šolo Grm Novo mesto, Dijaškim in študentskim domom, Medpodjetniškim izobraževalnim centrom in tudi z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, s katero zavod razvija inovativne razvojne vsebine. Zato bomo tudi v prihodnjem šolskem in študijskem obdobju prepletali njegovo delo skozi ustvarjalne in inovativne vsebine, pristope, vrednotenje in evidentiranja razvojno – raziskovalnih področjih na vseh nivojih delovanja zavoda ter istočasno prispevali k nadaljevanju razvojno-raziskovalne dejavnosti zavoda in njegove mreže matičnih panog (kmetijstvo, hortikultura, živilstvo, naravovarstvo, gostinstvo in turizem). Razvoj bomo nadgrajevali s tehnološkimi in digitalnimi inovacijami, z rešitvami za ohranjanje in trajnostno ekonomsko koriščenje celotne snovne in nesnovne dediščine ter razvijanjem projektnih vsebin v okviru razvoja lokalnega okolja ter oblikovali nove povezave na segmentu terciarnega izobraževanja. Žal nas je epidemija koronavirusa SARS-CoV-2 širših družbenih in globalnih razsežnosti močno zaznamovala, zato bomo morali nadaljevati svoje prilagajanje novim razmeram in usmeritvam ter tako skozi pot mnogih izzivov udejanjati zastavljene vsebine, naloge, projekte, strategije in cilje.
   
  Sicer pa se bo v naslednjem šolskem in študijskem letu Razvojno – raziskovalni inštitut usmerjal v prednostne naloge Zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma na področjih:

  • razvojno, raziskovalno, aplikativno in znanstveno delo na projektih,
  • posodabljanje, evalviranje in razvijanje novih programov in izboljšanje kurikula, še posebej kot nadgradnja investicije v nove prostore učilnic, delavnic, skladišč,
  • delovanje notranje kakovosti šole,
  • razvijanje šolskega posestva, obratov predelave, gostinstva in turizma in ostale infrastrukture v Medpodjetniškem izobraževalnem centru in v sodelovanju socialnih partnerjev, Čebelarske zveze in drugih partnerjev, še posebej pa bo usmerjena dejavnost in pozornost izgradnji novih prostorov – sanaciji požara,
  • mednarodno sodelovanje z vključevanjem tujih dijakov in študentov v redno izobraževanje ter izmenjave v Evropi in Sibiriji,
  • razvijanje vinogradništva in kletarstva v okviru šole, sadjarstva, drevesničarstva,  razvijanje novih tehnologij,
  • poudarek na izbirnem delu strokovnih tem, ki jih dijaki in študentje lahko izberejo in na podlagi katerih se izobražujejo v času pouka oz. predavanj (čebelarstvo, kletarstvo, konjereja, predelava, trženje, turizem idr.),
  • razvijanje in izvedba tečajev ter raziskovalnih nalog za dijake, študente, učitelje,
  • poudarek dobremu permanentnemu izobraževanju za učitelje,
  • spodbujanje podiplomskega izobraževanja in razvijanje specializacij za sodelavce,
  • nadaljnje utrjevanje šole v okolju,
  • izgradnja novih objektov po požaru, opremljanje šole z novo opremo, (projekti),
  • opremljanje velike večnamenske dvorane za prireditve in sejme,
  • medsebojno sodelovanje organizacijskih enot,
  • priprava dokumentacije za izgradnje prizidka k objektu Dijaškega in študentskega doma ter telovadnice in za prenovo Kmetijske šole in biotehniške gimnazije,
  • razvoj organizacije kakovostnega pouka, še posebej organizacijske oblike skupaj z Visoko šolo za upravljanje podeželja GRM Novo mesto kot celovita izobraževalna vertikala,
  • posodabljanje celotne infrastrukture na Sevnem 13 in na ostalih deloviščih,
  • ureditev evidenc in pogodbenih razmerij – najemi v Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov in prenosi po novem Zakonu (Zakon o šolskih posestvih) na zavod Grm Novo mesto,
  • razvijanje in izvajanje vseživljenjskega učenja,
  • nadaljevanje programa učenja proizvajalcev in potrošnikov v Učilni okusov – Tržnica v Ljubljanskih arkadah v okviru Konzorcija biotehniških šol in ostalih partnerjev v gospodarskem grozdu za hrano in okolje Zaupanja vreden,
  • sanacija objektov pri vinski kleti na naslovu Sevno 1,
  • sodelovanje pri pedagoškem, raziskovalnem, projektnem in organizacijskem delu na Visoki šoli za upravljanje podeželja GRM Novo mesto,
  • posodobitev voznega parka in kmetijske mehanizacije,
  • razvoj trženja lastnih izdelkov in izdelkov Grmčanov,
  • razvoj grozdenja in organiziranja dejavnosti, povezanih z biotehniko, hrano in turizmom,
  • razvijanje partnerskih sodelovanj z drugimi zavodi in podjetji ter posameznimi strokovnjaki, v okviru gospodarskega grozda za hrano in okolje Zaupanja vreden,
  • opremljanje laboratorijske opreme za predelavo sadja, žita, opreme v sadovnjaku, opreme za vzgojo iz celičnih kultur,
  • nadaljnje utrjevanje sodelovanja Slovenija – Sibirija, Grm Novo mesto in Agrarna univerza Krasnoyarsk.