|  DOMOV   |    VIZITKA   |    KONTAKTNA STRAN   |    PRIJAVA  

KONTAKTNE INFORMACIJE

Predstojnica Razvojno – raziskovalnega inštituta GRM:
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

E-mail:
lea.colaric-jakse@vsgrm.unm.si
Telefon:
+386 41 322 900

Nahajate se tukaj

  ​SODELOVANJE RAZVOJNO - RAZISKOVALNEGA INŠTITUTA Z OKOLJEM

  "Skrivnost uspeha v življenju ni v tem,
  da človek dela tisto, kar ljubi,
  temveč da ljubi tisto, kar dela." 
  (Winston Churchill)
   
  Razvojno – raziskovalni inštitut GRM, ki je usmerjen poleg razvojno – raziskovalnega, aplikativnega, svetovalnega, eksperimentalnega in znanstvenega dela tudi v ustvarjanje novega znanja v korist sedanjih in prihodnjih generacij, je tesno povezan z lokalnim, regionalnim in nacionalnim okoljem, saj inštitut ne more uspešno delovati brez podpore in stika z gospodarstvom, javnim in zasebnim sektorjem. Tako inštitut že od ustanovitve dalje sodeluje s slovenskimi podjetji in organizacijami na znanstveno-raziskovalnem področju in z vključevanjem strokovnjakov iz prakse v izvedbo študijskih vsebin, programov in projektov ter eksperimentalnih raziskav v sodobnih laboratorijih. Sodeluje z mnogimi strokovnimi in znanstvenimi institucijami, ki delujejo na strokovnih področjih programov zavoda Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter s pedagoškimi institucijami,  fakultetami slovenskih univerz, s katerimi imamo povezave, vseskozi pa vzpostavljamo tudi nove povezave. Prav ustvarjanje sinergije med vsemi deležniki, tako s strokovnim, kot akademskim okoljem in gospodarstvom, je priložnost in nujnost za ustvarjanje uspešne prihodnosti in vzpostavljanja novih paradigem na področju biotehnike in turizma, ki nudijo širok spekter uporabnih znanj prihodnosti. Inštitut daje s svojimi sodelavci poleg razvojno-raziskovalnega dela tudi velik poudarek prilagajanju in aplikaciji najboljših praks v ožje in širše zainteresirano okolje, s tem pa tudi ustvarjalni prispevek v splošno zakladnico znanja preko temeljnih raziskovalnih in aplikativnih projektov. V sodelovanju in soustvarjanju z okoljem organizira in izvaja najrazličnejše oblike strokovnih in znanstvenih srečanj, kamor vključuje tudi dijake in študente, ki so del tima ustvarjalnih vsebin in področja razvojno – raziskovalne in eksperimentalne dejavnosti. Raziskovalci, ki delujejo v okviru inštituta, izsledke svojih raziskav v sodelovanju z okoljem objavljajo v najrazličnejših publikacijah in na konferencah ter jih promovirajo skupaj z mrežo soustvarjalcev v lokalnem, regionalnem in nacionalnem prostoru. S tem se povečuje prenos znanja v gospodarstvo, ki poteka preko poglobljenega in sistematičnega povezovanja, sodelovanja in mreženja ter usmerjenosti v trajnostni in družbeno odgovorni razvoj v globalnem svetu.
   
  Inštitut je v svojem obdobju delovanja pustil močan pečat v okolju, izvedene so bile mnoge delavnice, konference, okrogle mize, ustvarjalnice, akademije in forumi ter vzpostavljene projektne vsebine.  Odmevna projekta sta Kooperativno kmetijstvo in Mreža lokalnih ponudnikov podeželskih dobrot – Direkt s kmetiji, slednji postaja virtualna tržnica lokalnih surovin, pridelkov in izdelkov, ter Mednarodna akademija za inovativni turizem, ki soustvarja vsebine inovativnega turizma. Pozitiven odziv v okolju je pridobila tudi na novo odprta Šolska zidanica na Trški gori, ki sprejema obiskovalce od blizu in daleč ter predstavlja vsebine vinogradništva, vinarstva ter tradicionalne eno-gastronomske ponudbe, kar se dopolnjuje z Gostiščem na Trgu, Hišo kulinarike in turizma na Glavnem trgu v Novem mestu, Butično tržnico in Učilno okusov v Ljubljani na Plečnikovih tržnicah. Tu je odprt tudi prodajno – degustacijski lokal slovenskih pridelkov in prehranskih izdelkov, ki predstavlja hkrati tudi prostor za usposabljanja dijakov in študentov, pa tudi za osveščanje pridelovalcev, proizvajalcev ter potrošnikov. Prav tako Podeželski izobraževalni center na Bregu 1, v središču Novega mesta s ponudbo lokalnih pridelkov, izdelkov in spominkov ter prostori za izobraževanja in delavnice. V implementaciji je tudi projekt Poslovni model: Razvoj mreže sommelierjev, ki razvija obsežne vsebine sožitja vin in kulinarike, pristopa do gostov in vzpostavitve turističnih proizvodov. Velja poudariti, da bo ustvarjalno partnerstvo deležnikov iz domačega in mednarodnega prostora pripomoglo k utrjevanju položaja na skupni raziskovalni in razvojni poti Gema Novo mesto  - centra biotehnike in turizma. Cilj inštituta je namreč utrditi partnersko sodelovanje z deležniki v lokalnem, regionalnem in nacionalnem prostoru ter se usmeriti v sodelovanje z mednarodnim okoljem pri navezovanju novih partnerstev, saj želi postati prepoznaven in zanesljiv partner v okolju in širšem nacionalnem prostoru.
   
  Zatorej bomo tudi v prihodnjem obdobju krepili sodelovanje z okoljem na razvojnem, raziskovalnem in projektnem področju, saj je Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma nosilec mnogih projektov in tudi projektni partner inovativnih in podeželskem okolju potrebnih vsebin, predvsem pa z:
   

  • Mestno občino Novo mesto bomo sodelovali pri skupnih promocijskih aktivnostih, občina se vključuje tudi v naše razvojne projekte. Sodelovanje je pomembno pri urejanju prostorske ureditve zavoda, predvsem njene infrastrukture. Pomembno je tudi sodelovanje pri razvoju novomeškega akademskega univerzitetnega prostora in v okviru Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta ter Dolenjske akademske pobude.
  • Na regijskem nivoju bomo sodelovali s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in kmetijskimi zadrugami (Novo mesto, Trebnje, Sevnica, Ivančna Gorica, Ribnica, Krško, Metlika) ter podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo repromateriala, opreme za biotehniška področja, gostinstvo in turizem, kjer smo s sodelovanjem prispevali k uspešnemu razvoju podeželja. Sodelovali bomo pri projektih razvoja članov gospodarskega grozda za hrano in okolje Zaupanja vreden in nekdanjih učencev/študentov - Grmčanov, sejemskih aktivnostih, povezovanju pridelovalcev in potrošnikov. Sodelovali bomo tudi z Razvojnim centrom Novo mesto in Lokalno akcijsko skupino Dolenjska in Bela krajina, Zavodom za zaposlovanje idr.
  • Sodelovali bomo z občinami, ki predstavljajo šolski okoliš zavoda. Cilj tega sodelovanja je realizacija projekta ustanovitve in delovanja Podeželskega razvojnega jedra. Za realizacijo tega cilja bomo okrepili sodelovanje z združenji kmetov, s kmeti posamezniki, podjetniki, podjetji in predvsem z našimi bivšimi dijaki in študenti.
  • Pomembno je sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi, združenji, zavodi, zadrugami, podjetji, ki se vključujejo s svojimi dejavnostmi v program zavoda in pomagajo pri vnašanju novih tehnologij v prosto (Iskra PIO, Golf d. o. o., Krka, d.d. skupaj s Termami Krka, d.o.o., Inter-Export, d.o.o. (blagovna znamka Fendt International) idr.).
  • Sodelovali bomo z Zavodom za šolstvo, Območna enota Novo mesto in v okviru združenja ravnateljev dolenjskih srednjih, višjih šol in dijaških domov.
  • Okrepili bomo sodelovanje s Kmetijsko-gozdarsko zbornico, Gospodarsko zbornico, Obrtno zbornico, tako na projektnem kot tudi na razvojnem in raziskovalnem  področju in vzpostavitvi sistemskega partnerstva z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom.
  • Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport poteka poleg tekočega sodelovanja še posebej zaradi investicij po požaru, tudi pri razreševanju različnim problemov in specifik našega centra. Sodelovali bomo tudi z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
  • Sodelovali bomo z lokalnimi mediji, kot so radio, televizija, lokalni in drugi časopisi in na sejmih predstavljali šolo, njeno delo in projekte.
  • Sodelovali bomo z okoliškimi kmetijami, gostilnami, hoteli, gostinskimi obrati, zdravilišči, pridelovalnimi in predelovalnimi podjetji, trgovskimi podjetji, zadrugami, svetovalnimi službami, izobraževalnimi in razvojnimi inštitucijami.
  • Sodelovali bomo kot poslovodeči partner Konzorcija biotehniških šol, Konzorcijem centrov in Konzorcijem ekonomskih šol ter drugimi konzorciji in različnimi partnerji v interesu prijav na razpise projektov celotne EU finančne perspektive oziroma drugih razpisih za projekte.
  • Z Agrarno univerzo Krasnoyarsk bomo sodelovali v okviru evro azijskega agrarno logističnega inštituta Krasnoyarsk in Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter nadaljevali vzpostavljene skupne aktivnosti zlasti na področju dogovora treh mostov sodelovanja: izobraževalni (izmenjave študentov in predavateljev), znanstveno-raziskovalni (izobraževanja za sommelierje ter postavitev sistema v Sibiriji) in gospodarski most (logistika izvoza in uvoza).